2018-07-22

O nas

 

Witamy na stronie Biuletymu Informacji Publicznej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Gminy Tarnowiec, wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Tarnowiec pod nr. WE 4011/1/2006 z 2 stycznia 2006 r.

Podstawę prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowią głównie następujące akty prawne:

1. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

2. ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ), ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2011 r., Nr 207, poz. 1230),

3. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu, określający  w sposób szczegółowy jej organizację oraz cele i zadania.

Biblioteka jest główną biblioteką publiczną gminy Tarnowiec, działa na rzecz mieszkańców gminy, a do jej najważniejszych zadań należy:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców;

  • do zadań filii bibliotecznych należy w szczególności udostępnianie na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz zbiorów bibliotecznych;

  • organizowanie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;

  • współdziałanie  z  bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców;

  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, udostępnianie na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz zbiorów bibliotecznych, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się